algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De Kinder(di)eetcreatie B.V.
Als het je handiger lijkt kun je hier onze voorwaarden downloaden als pdf.
Bij vragen of meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Kinderdieetcreatie
De Deelen 9
8939 BD Leeuwarden
06-19230668
info@kinderdieetcreatie.nl
KVK nummer: 63631830
Bankgegevens: NL79 KNAB 0736 8448 21

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in artikel 1 tot en met 16.
1. Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, aanmeldingen, aankopen en producten van De Kinder(di)eetcreatie B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling of aankoop, aanmelding, inschrijving aanvaard je deze (als klant).
1.2. De Kinder(di)eetcreatie B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste herziene versie van de algemene voorwaarden is in dat geval van toepassing. Als klant word je op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen en wijzigingen in de algemene voorwaarden.
1.3. De algemene voorwaarden gaan in vanaf het moment dat er een inschrijving heeft plaatsgevonden, een bestelling wordt gedaan, een methode wordt aangeschaft, producten worden besteld, een abonnement wordt afgesloten, een opleiding wordt aangevraagd.
1.4. De methode wordt per diëtistenpraktijk (per AGB- praktijkcode) aangeschaft en kan door alle diëtisten vanuit deze praktijk worden gebruikt mits deze een eigen abonnement hebben aangeschaft en voldoen aan de opleidingseisen van de betreffende methode.

2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2.2. Aanbiedingen gelden voor de aangegeven duur.
2.3. Offertes gelden voor de duur van 14 dagen (na datum op offerte).

3. Bestellen en levering
3.1. Bestellen van een methode kan schriftelijk of via de e-mail.
3.2. Je ontvangt een bericht via e-mail, zodra je bestelling of aanmelding (inschrijfformulier) binnen is bij De Kinder(di)eetcreatie B.V.
3.3. Na betaling van het abonnement en de methode ontvang je eenmalig een map met daarin de complete methode in afgedrukte vorm met een aantal startpakketten en alle digitale bestanden op een usb-stick voor het drukken van het materiaal voor eigen (praktijk) gebruik.

4. Abonnement en duur
4.1. Om een behandelmethode van De Kinder(di)eetcreatie B.V. inclusief de materialen voor kinderen met een diëtetische hulpvraag aan te kunnen schaffen en zelf te kunnen drukken ben je als klant/afnemer verplicht een abonnement aan te gaan bij De Kinder(di)eetcreatie B.V.
4.2. Het abonnement is individueel, op naam van de diëtist, die werkt met de aangeschafte methode.
4.3. De kosten van dit abonnement bedragen € 50,- per kalenderjaar.
4.4. Het abonnement wordt jaarlijks gefactureerd en zal bij aanvang naar rato van de resterende maanden worden berekend.
4.5. Je gaat een abonnement aan voor een periode van 1 (kalender) jaar waarbij tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
4.6. Met het jaarlijkse abonnement:
– Word je vermeld op de website www.kinderdieetcreatie.nl onder het kopje “Vind een kinderdiëtist”. Hierbij de vermelding welke methode(n) zijn aangeschaft.
– Ben je gemachtigd gebruik te maken van de digitale bestanden. Deze zijn bij aanschaf van de methode met usb-stick naar je verzonden.
– Ontvang je updates en/of aanvullingen via de mail of We Tranfer op de aangeschafte methode en bijbehorende materialen.

5. Opleiding
5.1. Voor een aantal methoden zal eerst een opleiding gevolgd moeten voordat de methode en de materialen kunnen worden aangeschaft. Welke dit zijn, is terug te vinden op de website: www.kinderdieetcreatie.nl.

6. Prijzen
6.1. Alle genoemde prijzen (website, flyer, folder, brochure, (social)media) zijn inclusief BTW.
6.2. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten staan op de factuur en zijn afhankelijk van de grootte en de hoeveelheid (in gewicht) van je bestelling.
6.3. De prijzen vermelden wij in Euro’s.
6.4. De Kinder(di)eetcreatie B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, hiervan word je als klant (tijdig) op de hoogte gesteld.
6.5. Voor de aanschafprijs kunnen alle diëtisten, werkend bij dezelfde Diëtistenpraktijk (dezelfde AGB- praktijkcode) gebruik maken van de methode, mits deze een eigen abonnement hebben aangeschaft en voldoen aan de opleidingseisen van de betreffende methode.

7. Betaling
7.1. Na aanmelding, inschrijving, bestelling ontvang je een factuur via e-mail.
7.2. Betalingen worden voldaan op de bankrekening van De Kinder(di)eetcreatie B.V. (zoals hierboven vermeld).
7.3. Vermeld bij de betaling je factuurnummer.
7.4. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders staat aangegeven op de factuur.

8. Opzegging
8.1. Opzegging van het abonnement dient uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk te worden ingediend bij De Kinder(di)eetcreatie B.V. via info@kinderdieetcreatie.nl of per post: De Kinderdieetcreatie, De Deelen 9, 8939 BD Leeuwarden
8.2. Na de periode van 1 (kalender) jaar vindt er stilzwijgend een verlenging plaats
voor een periode van weer 1 jaar. De kosten van het abonnement dienen binnen 14 dagen
na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

9. Overmacht, opschorting, ontbinding
9.1. We doen ons uiterste best om bestellingen en drukwerk tijdig door te geven aan de drukker, zodat je het binnen een bepaalde tijd kunt verwachten en ontvangen (en in kunt zetten). Toch kan er door overmacht, door welke omstandigheden (extern of intern) dan ook, sprake zijn van opschorting van de bestelling of een eventuele nalevering.
9.2. De Kinder(di)eetcreatie B.V. is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling, inschrijving of aanmelding te weigeren. Hierover word je binnen 10 dagen, na ontvangst van jouw bestelling, aanmelding of inschrijving bericht door ons.
9.3. De Kinder(di)eetcreatie B.V. heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van: het niet voldoen aan de algemene voorwaarden of het niet nakomen van de betalingsverplichting(en).

10. Aansprakelijkheid
10.1. De Kinder(di)eetcreatie B.V. werkt met uiterste zorgvuldigheid aan haar methoden, materialen en producten, en naar haar beste inzicht, vermogen en volgens de professionele eisen van goed vakmanschap. Ondanks dat kan het zijn dat er (spellings)fouten in de materialen, methoden aanwezig zijn. Voor de gevolgen hiervan kunnen we echter niet aansprakelijk worden gesteld.
10.2. De Kinder(di)eetcreatie B.V. is niet aansprakelijk voor het foutief verzenden door het opgeven van een afwijkend afleveradres wat onvolledig of niet juist is doorgegeven.
10.3. De Kinder(di)eetcreatie B.V. is niet aansprakelijk voor de wijze waarop wordt verzonden door het postorderbedrijf en is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade welke is opgelopen of veroorzaakt door het postorderbedrijf.
10.4. De Kinder(di)eetcreatie B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de materialen.
10.5. De Kinder(di)eetcreatie is niet aansprakelijk voor het drukwerk dat door de klant zelf wordt
uitgevoerd.

11. Intellectuele eigendommen en auteursrecht
11.1. Alle rechten voorbehouden.
11.2. Niets van de uitgaven, werkbladen, methoden, teksten, creaties, typetjes, video’s, afbeeldingen, mag worden verspreid, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopieën, opnamen of op enige ander manier, zonder voorafgaande toestemming van De Kinder(di)eetcreatie B.V.
11.3. De producten van De Kinder(di)eetcreatie B.V. zijn bedoeld voor therapeutische, diëtetische of educatieve doeleinden.
11.4. Alles dat De Kinder(di)eetcreatie levert, blijft eigendom van De Kinder(di)eetcreatie B.V. Door het afsluiten van een abonnement en het kopen van de methode ben je gerechtigd het materiaal te gebruiken en in te zetten waarvoor het bedoeld is.
11.5. Het is niet toegestaan aangeschafte materialen, methoden, inhoudelijke informatie,
en overige materialen die bij de Kinder(di)eetcreatie B.V. behoren,) te delen met andere collega’s of andere disciplines op welke wijze dan ook of door te verkopen.
11.6. De materialen, methoden, informatie, werkbladen zijn alleen bedoeld om in te
zetten voor kinderen/cliënten met een diëtistische hulpvraag en worden alleen schriftelijk, dus in gedrukte vorm en niet via mail of andere digitale route, verstrekt.
11.7. De materialen, werkbladen, methoden, plannen worden door jou niet gebruikt voor andere doeleinden, zonder vooraf toestemming te vragen en te overleggen met De Kinder(di)eetcreatie B.V.
11.8. Materialen en werkbladen mogen niet digitaal (via mail of internet) verstrekt worden aan cliënten.
11.9. De methode wordt aangeschaft per dietistenpraktijk (per AGB- praktijkcode) en mag maximaal door alle diëtisten vanuit deze praktijk gebruikt worden. Wel dient iedere diëtist een eigen abonnement af te sluiten en te voldoen aan de opleidingseisen van de betreffende methode.
11.10 . In het geval van overtreding van bovengenoemde leden (11.1 tot en met 11.9) geldt een
boete van € 5000,- per overtreding en € 1000,- voor iedere dag dat de overtreding duurt en
zal het abonnement worden ingetrokken.

12. Kwaliteit (geregistreerd)
12.1. Om de kwaliteit te waarborgen en hoog te houden is het niet toegestaan om de materialen/ bestanden zoals die op de usb-stick staan digitaal te verspreiden aan derden dan wel digitaal vast te leggen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch. Dit geldt tevens voor verstrekking aan cliënten.
12.2. Om de kwaliteit van de materialen te waarborgen en hoog te houden adviseren wij gebruik te maken van de bijgeleverde informatie waarin vermeld staat op welke wijze de materialen het best gedrukt kunnen worden dan wel zelf afgedrukt kunnen worden.
12.3. Nadat je een abonnement hebt afgenomen, methoden hebt besteld en betaald, ontvang je alle digitale bestanden op een usb-stick om de materialen af te kunnen drukken.
12.4. Nadat je een abonnement hebt afgenomen en hebt betaald ontvang je een digitaal logo van De Kinder(di)eetcreatie B.V.
12.5. Dit logo dient op je website te worden gezet, als je op deze website aangeeft gebruik te maken van de materialen, methoden, werkbladen (of welke vorm dan ook) van De Kinder(di)eetcreatie.
12.6. Om gebruik te kunnen maken van de behandelmethoden en de bijbehorende materialen van De Kinder(di)eetcreatie B.V. en een abonnement aan te gaan moet je ingeschreven staan bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Je dient bij aanvang van het abonnement dit kwaliteitsregistratienummer door te geven. Er zal hierop gecontroleerd worden middels het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

13. Klachten, geschillen
13.1. Laat ons bij klachten over een bestelling of afhandeling binnen 8 dagen, schriftelijk, weten wat je klacht is.
13.2. Heb je een andere klacht, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten! We doen ons uiterste best om dit samen met jou op te lossen.
13.3. We kijken hoe we dit samen en waar nodig vanuit De Kinder(di)eetcreatie B.V. kunnen oplossen.

14. Niet nakomen algemene voorwaarden
14.1. Wanneer je de algemene voorwaarden niet nakomt dan kan en zal De Kinder(di)eetcreatie B.V. daar actie op ondernemen door, via juridische weg, stappen te ondernemen.

15. Toepasselijk recht
15.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

16. Bevoegde rechter
16.1. Rechtbank Noord Nederland is in het geval van juridische geschillen bevoegd.